Бүртгэлийн хураамж 20,000 төгрөг QR уншуулан төлнө үү