Дотуур байрны гэрээ

                             БАТЛАВАШУҮИС-ИЙН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР АНАГААХ УХААНЫ СУРГУУЛИЙНЗАХИРАЛ                           М.ОТГОНЧИМЭГ 2022 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдөр  

АШУҮИС-ИЙН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР АНАГААХ УХААНЫ СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРАНД АМЬДРАХ ОЮУТАН СУРАЛЦАГЧИДТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ №…..

        Энэхүү гэрээг нэг талаас АШУҮИС-ийн Дорноговь аймаг дахь салбар анагаах ухааны сургуулийн оюутны дотуур байрыг төлөөлж байрны багш ажилтай Б.Мөнхтуяа нөгөө талаас Суралцагч ________________регистрийн дугаартай _______________дамжааны оюутан _______________овогтой _______________нар харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

 1. Шинээр элссэн болон дэвшин суралцаж буй оюутан тухайн хичээлийн жилийн байрны төлбөрийг байранд орохдоо бүрэн төлнө.
  1. Тухайн хичээлийн жилд сургалтаас түр чөлөөлөгдсөн оюутны төлбөрийг буцаан олгохгүй.
  1. Биеийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлаас цаашид үргэлжлүүлэн суралцах боломжгүйг харьяа нэгдсэн эмнэлэгийн эмч нарын зөвөлгөөн болон хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэрийг үндэслэн байранд амьдарсан хугацааны төлбөрийн зөрүүг олгоно.
  1. Байрны төлбөр нь зөвхөн тухайн жилдээ хамаарна.

ХОЁР. ОЮУТНЫ ЭРХ

 • Дотуур байрны талаар санал хүсэлтээ байрны багшид гаргаж, улмаар сургуулийн захиргаагаар шийдвэрлүүлэх
 • Оюутан нь дотуур байранд амьдрах нөхцөлөөр хангагдах, ус дулааны үйлчилгээний талаар санал хүсэлт тавих
 • Дотуур байранд оюутны зөвлөлийг зохион байгуулж, тэдний дунд олон төрлийн соёл хүмүүжлийн ажил зохион байгуулах

ГУРАВ. ОЮУТНЫ ҮҮРЭГ

 • Дотуур байрны дотоод журмыг биелүүлж байрандаа соёлч боловсон амьдрах
 • Дотуур байрны нийтийн эзэмшлийн болон тасгийнхаа эд хогшлыг гамтай хэрэглэх (Хэрэв алдаж үрэгдүүлэх эвдсэн тохиолдолд хохирлыг тасаг болон тухайн хүнээр нь 3 нугалж төлүүлнэ)
 • Байрны оюутнуудын дунд зохиогдож буй арга хэмжээнд идэвхтэй оролцох
 • Дотуур байртай холбоотой тавьсан шаардлагыг биелүүлэх
 • Байрны дотоод журмын дагуу тогтоосон цагийн хуваариар орой 23 цагаас хойш байранд орох гарахыг хориглоно.
 • Хуваарилж өгсөн өрөө тасалгаа, эд хогшлыг дур мэдэн солихыг хориглоно.
 • Зориулалтын бус өрөө тасалгаанд хоол хийх, хувцас угаах, цахилгаан, сантехникийн шугамыг дур мэдэн өөрчлөх, эвдэх, оролдох зэргийг хориглоно.

                                  ДӨРӨВ. ДОТУУР БАЙРНЫ ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ

 • Оюутны байранд харуул хамгаалалтын ажилтан ажиллуулж, дэг журам сахиулж аюулгүй байдлыг хангах
 • Байрны оюутнуудад ор, хөнжил, гудас, бүтээлэг, сандал, ширээ олгох
 • Дотуур байрны тохижилт, ариун цэвэрт анхаарал тавих
 • Дотуур байрны дотоод журмыг биелүүлж, сахилга бат ариун цэвэр тохижилт зэргээр тэргүүний оюутнуудыг шалгаруулах
 • Дотуур байрны дотоод журам гэрээгээ зөрчсөн тохиолдолд сургуулийн захиргаанд мэдэгдэх
 • Оюутнуудыг байрандаа тав тухтай оршин суух нөхцөлөөр хангах
 • Оюутны байрны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрүүлэх
 • Уншилгын танхим, халуун ус, угаалга, хөргөгчөөр хангах
 • Интернет орчныг бүрдүүлэх

ТАВ. БУСАД

 • Дотуур байрны дотоод журам болон гэрээг зөрчиж хөөгдсөн оюутанд төлбөрийг буцааж олгохгүй.
 • Дотуур байрны дотоод дүрэм журамтай танилцсаны үндсэн дээр гэрээн дээр гарын үсэг зурна.

Гэрээг 2022 оны ……сарын ……-ны өдрөөс 2023 оны ……сарын …… өдөр хүртэл байгуулав.

АШУҮИС-ИЙН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР

АНАГААХ УХААНЫ СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ

ЭД ЗҮЙЛС ХҮЛЭЭН АВСАН ЖАГСААЛТ

20…..оны ….. -р сарын …..-ны өдөр

Оюутны мэдээлэл

            ОвогНэр           Анги         Тасаг
    

Эд зүйлсийн жагсаалт

Эд зүйлсОлгосонОгнооГарын үсэгБуцаасанОгнооГарын үсэг
1Матрас      
2Хөнжил      
3Гудас      
4Бүтээлэг      
5Шинэ матрас      
6Хуучин гудас      
7       

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:                               Б. МӨНХТУЯА

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram