ТӨГСӨЛТИЙН ӨМНӨХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Анагаах ухаан (Хүний их эмч) –  6 жил 091201

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 6 жилийн хугацаанд 207 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Хүний их эмчийн бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 06 сард зохион байгуулдаг.

Сувилахуй –  4 жил 091301

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 4 жилийн хугацаанд 130 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Сувилахуйн бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 06 сард зохион байгуулдаг.

Сувилахуй –  3 жил 091301

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 3 жилийн хугацаанд 106 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Сувилагчийн дипломын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 06 сард зохион байгуулдаг.

Эх барихуй –  3 жил 091308

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 3 жилийн хугацаанд 97 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Эх баригчийн дипломын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 06 сард зохион байгуулдаг.

Лабораторийн техникч –  3 жил 091403

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 3 жилийн хугацаанд 96 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Лабораторын техникчийн дипломын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 06 сард зохион байгуулдаг.

Эм найруулагч –  3 жил 091602

Ерөнхий боловсролын 12 дугаар ангийг төгссөн элсэгч нийт 3 жилийн хугацаанд 95 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Эм найруулагчийн дипломын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 06 сард зохион байгуулдаг.

Сувилахуй (шаталсан) –  1 жил 091301

Сувилагч (диплом), Эх баригч, Бага эмч, Уламжлалт анагаахын ухааны бага эмч, Уламжлалт анагаах ухааны сувилагчийн дипломын зэрэгтэй элсэгч 1 жилийн хугацаанд  32 багц цагийн агуулга бүхий хичээлийг судалж, Сувилахуйн бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө. Элсэлтийг жил бүрийн 09, 03 сард зохион байгуулдаг.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram