Шинэ бүтээл

Шинэ бүтээлийн патент нь Монгол улсын үндсэн хууль, Иргэний хууль, Патентын тухай хуулиар зохицуулагдана.

Шинэ бүтээлд байгалийн хуульд тулгуурлан сэдэж, үндэслэлийг нь тодорхойлсон, үйлдвэрлэх арга ажиллагаа болон бүтээгдэхүүнд хамаарах шинэ шийдлийг тооцдог.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram