СУРГАЛТ

ФОТО МЭДЭЭ

ДОРНОГОВЬ АНАГААX УXААНЫ ИX СУРГУУЛЬ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Олон улсын хөгжлийн нийтлэг хандлага, бүс нутгийн болон үндэсний эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн эрдэм шинжилгээ, сургалт эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний нэгдлийг хангасан, мэдлэгт суурилсан, нийгэмд өрсөлдөх чадвартай эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтэн бэлтгэдэг, орон нутаг дахь тэргүүлэх  салбар их сургууль болох.

АЛСЫН ХАРАА

Олон улсын хэмжээнд манлайлагч их сургуулийн орон нутаг дахь салбар их сургууль байх.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах замаар олон улсын стандарт, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн инновацид суурилсан боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээг тасралтгүй чанартай хүргэх